Prikbord nr 861

Het wordt tijd voor een parlementaire enquête over de bouwprojecten die het Rijk aanbesteedt. Want de voorspelde budgetoverschrijding bij de renovatie van het Binnenhof, is er een in een lange reeks die alleen verklaarbaar is door corruptie of incompetentie. Wellicht beide.

Brutaal

Internetoplichters zijn soms zo brutaal of dom, dat ze officiële instanties imiteren in hun emails, zonder het (buitenlandse) afzenderadres te manipuleren. Bijv. Rijksoverheid (no-reply@sky….be)! Dit adres is hier door de auteur verminkt om ‘ongelukken’ te voorkomen.

Helaas komen er wekelijks vele berichten binnen over banktegoeden, pasjes, credit card, gewonnen prijzen etc. Allemaal zaken die eigenlijk gemeld zouden moeten worden, maar zover bekend nog niet hebben geleid tot een handboekje voor computergebruikers die het met allerlei losse adviezen moeten doen. Ook het handboek voor internet-/data-beveiliging is kennelijk nog steeds niet klaar, gezien het gemak en de omvang waarmee hackers hun slag slaan.

Corona

Viroloog Koopmans weet het bijna zeker: het Coronavirus kwam niet uit een Chinees laboratorium, maar van een markt voor wilde dieren. Hoe die aan de besmetting kwamen blijft onduidelijk, net als de overtuiging van Koopmans. Want ze heeft geen onderzoek kunnen doen op die markt (was al weken gesloten) en ook niet in laboratoria. Ze heeft die ‘wetenschap’ van de Chinese overheid en die is kennelijk zeer betrouwbaar. Zou ze bij de WHO werken? Een politieke club die Taiwan aanvankelijk buitensloot, omdat Peking dat zo wilde.

Drones

Oekraïne beschikt naar verluidt over lange-afstandsdrones die volgens sommigen echter niet mogen worden ingezet tegen Russisch grondgebied.

Indien een land het recht heeft zich te verdedigen, dan mag het ook de vliegvelden aanvallen, waar vanaf het gebombardeerd wordt, evenals raketstellingen over de grens van bezet Oekraïne, Rusland dan wel Wit-Rusland. Dit heeft niets met escalatie te maken, maar met gelijke rechten in de strijd. Zelfs het aanvallen van militaire hoofdkwartieren behoort daartoe. En dan gaat het nog niet over de Russische escalatie met aanvallen op burgerdoelen, oorlogsmisdaden en zeeblokkade.

Eerste Kamer

De zelfoverschatting van sommige leden van de Eerste Kamer doet nogal komisch aan in het licht van hun (on)macht en van de omstandigheden waaronder de burgers, militairen en politie hun werk moeten doen. Immers, Brussel, de ECB, de Raad van State, de rechter, minister Kaag en de activisten bepalen wat er in dit land gebeurt. Gevolgd door de Russen, de multinationals, de (top)ambtenaren, de banken, de zorgmanagers en de drugsmaffia. Ook de enorme blunders en mazen in de bestaande wetgeving zijn mede aan de Eerste Kamer te danken, net als de privatisering van de zorg en de invloed van ondemocratische adviesorganen (kinderbescherming, pensioenwetgeving, klimaattafels, asiel, WRR, Rijksgebouwendienst etc.).

Energielabel

De Vereniging Eigen Huis biedt een actueel energielabel aan voor ‘slechts’ € 299,- Deze invuloefening wordt kennelijk door (juridische) experts gedaan, gezien het gemiddelde tijdsbeslag van 2-3 uur, inclusief reistijd.

Hamburg

Sinds het Dutroux-onderzoek zijn er al vele terroristische aanslagen en moorden geweest, waarbij de politie vooraf aanwijzingen had over de voornemens of risico’s zonder in te grijpen. Daarbij werden vaak de verklaringen van de criminelen voor waar aangenomen in plaats van het worst case scenario te onderzoeken. Naïef of gemakzuchtig?

Nu ook weer in Hamburg waar de politie wel keek of het wapen correct was opgeborgen, maar zich kennelijk niet afvroeg waarvoor de dader plotseling een wapen nodig had.

Hongarije

Sommige deskundigen vinden dat Hongarije uit de EU moet worden gestoten, omdat de regering zich weinig aantrekt van Europese afspraken en richtlijnen. Een gevaarlijke stelling in het licht van de corruptie en incompetentie in Brussel, het gedrag van de ECB, de toelating van Balkan-landen, de steun aan Palestijnse groeperingen, de situatie in Griekenland, Italië, Frankrijk, Polen en Spanje, alsmede het lidmaatschap van de NAVO. Als er criteria worden gehanteerd, die tot gedwongen vertrek uit internationale organisaties leiden, krijgt Poetin er een aantal bondgenoten bij, waaronder Turkije. En de VN kan meteen worden opgeheven.

Referendum

D66 wil een nieuwe referendumwet waarin de burgers bepalen wat het onderwerp en de vraagstelling zijn. De praktische vraag is echter of de regering dan het resultaat ook uitvoert, want er zijn tientallen onderwerpen te bedenken waarop het regerings- dan wel D66-beleid kan worden afgewezen. En ook moties verdwijnen vaak in de prullenbak. Daarnaast heeft een computerstemming uiteraard dezelfde vermeende nadelen van manipulatie als bij verkiezingen. Een aantal criminele hackers heeft dit weer eens bewezen, waarbij het cruciaal is of allerlei persoonlijke gegevens niet beter off-line op beveiligde computers (servers) moeten worden bewaard in plaats van in datacentra. En wat als straks de vraag wordt voorgelegd om uit het vluchtelingenverdrag te stappen of uit de Euro?

Rijsnelheid

Op grond van een reactietijd van maximaal 2 seconden (vuistregel), zodra de voorliggende auto (te) laat begint te remmen, moet de veilige tussenruimte (‘volgafstand’) naar verluidt tenminste 15 mtr bedragen (remvertraging). Dit is iets anders dan de stopafstand vóór een stilstaand object (file, hert, kruizing). Bij een snelheid van 60 km/u is die 34 mtr en bij 80 km/u ca. 53 mtr. En bij 120 km/u zelfs ruim 100 mtr; vooral om slippen te voorkomen.

Uiteraard neemt ook de geringere volgafstand toe bij hogere snelheden, uitgaande van de reactietijd: tot 44 mtr bij 80 km/u.

Gedwongen afremmen van 120 tot 60 km/u bij duisternis geeft dus tijd om een kop-staartbotsing te voorkomen bij een volgafstand van tenminste 34 mtr (plotselinge snelheidsvermindering van 60 km/u), maar bij de volle 2 seconden reactietijd is dit 50 mtr bij een gemidddelde remwegsnelheid van 90 km/u! Dit betekent voorts dat de wegbezetting (voertuiglengtes plus tussenruimtes) bij 120 km/u ongeveer 18-25 voertuigen per kilometer omvat, die 2x zo snel het wegvak passeren als 25-50 voertuigen met 60 km/u.

Het verlagen van de snelheid op bepaalde wegen is derhalve meestal nauwelijks van invloed op de doorstroming van het verkeer, maar wel op de veiligheid; met name bij filevorming, kruizingen, mist, inhalen, regen, gladheid en duisternis. En juist dan blijkt doorgaans weinig van vrijwillig snelheid verminderen en niet inhalen, net als bij wegwerkzaamheden en koerier-/vrachtverkeer. Zelfs buschauffeurs voelen zich opgejaagd door hun rijschema. Helaas geldt dit fenomeen in hogere mate voor het riskante rijgedrag van asocialen en verslaafden, maar daartegen helpt geen enkele beperking.

Rutte-missie

Opnieuw doet premier Rutte of hij al een Europese functie heeft en gaat in Rome over asielzoekers en mensensmokkelaars praten. Daarbij bluft hij naar verluidt over zijn rol in de Turkije-deal die aan de miljarden van Merkel wordt toegeschreven. Wat hij nu in Afrika te zoeken heeft is een raadsel: ook miljarden aanbieden om corrupte regeringen te compenseren van het inkomstenverlies van mensensmokkel? Dat zal ons land weinig helpen, want van de beweerde 90% minder ‘asielzoekers’ (gelukszoekers) door Turkije, is hier niets te merken. In tegendeel, enkele politieke partijen – waaronder D66 en CU – kunnen niet genoeg krijgen van hun humanitaire zelfverheerlijking en blokkeren iedere oplossing. Intussen gaan in Brussel stemmen op om nog meer geld in Frontex te pompen, doch die veroorzaakt zelf mede de stroom van gammele bootjes met gelukszoekers die hopen tijdig te worden gered zodat ze zich in Europa kunnen verplaatsen om vervolgens ook hun familie naar Duitsland etc. te ‘halen’.

Syrië

Het heeft niet veel zin een vergelijking te maken tussen de dictaturen in Afghanistan en Syrië. De enige overeenkomst is dat de westerse interventie niet het beoogde resultaat had met vele tienduizenden doden, honderdduizenden vluchtelingen en grote verwoestingen tot gevolg. Doch in Syrië hebben de moslim-terroristen de strijd niet gewonnen, ondanks de verdeeldheid van het Westen. Terecht, want het bestaan van een dictatuur kan geen reden zijn om oorlog te voeren. Niet in Afrika of Zuid-Amerika, niet tegen China, niet tegen Noord-Korea, niet tegen Turkije of Marokko, en ook niet tegen Wit-Rusland. Wat wel moet kunnen, is verwijdering uit de VN, de NAVO of de EU. Helaas beslist de VN liever over militaire operaties dan harde diplomatieke maatregelen. En daarmee is het gezag van deze praatclub nihil geworden; onzinnige toespraken van de secretaris-generaal, een doorgeslagen vluchtelingenverdrag en grootschalige corruptie doen de rest. Kortom, Syrië heeft weinig te vrezen van de internationale gemeenschap en zou theoretisch een schadevordering kunnen indienen bij de landen die de opstandelingen steunden.

Uitgelachen

Zoals de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov werd uitgelachen op de G20-top, en de Duitse politica Sahra Wagenknecht over haar kijk op Poetin, zou ook hier eens moeten gebeuren. Met minister Kaag bijvoorbeeld, die in een tv-programma de plantjes voor ‘de generaties na ons’ belangrijker vond dan de woningnood en de economie. We moeten ons gewoon aanpassen aan de stikstofeisen, vond zij, maar beseft kennelijk niet dat de generaties na ons zich verbijsterd zullen afvragen of we in 2023 helemaal gek geworden waren. Want ook met haar elitaire asielambities negeert ze dat Nederland vol is, en allang niet ‘rijk’ of ‘beschaafd’ meer, maar toch steeds aantrekkelijker wordt voor (minderjarige) gelukszoekers. Die minachting voor de opvattingen van de gewone burgers deelt ze met premier Rutte. En ook de nieuwe fractievoorzitter van de CU is net zo doof voor de feiten en de leugens rond asiel, milieu en energie. Daaraan mogen de welvaart, woonomgeving, (besteedbaar) inkomen, energiegaranties, strategische veiligheid en woningbouw worden opgeofferd. Partijbelang gaat kennelijk altijd voor landsbelang. Waarom staat het IJsselmeer inmiddels niet vol met windturbines, als die zo ‘onmisbaar’ zijn op het land?

Verkiezingen

Het verwijt aan de media, dat de programma’s over de komende verkiezingen teveel op Den Haag zijn gericht, heeft een kern van waarheid.

Doch de relevantie van de provinciale staten is nu eenmaal geringer, de (financiële) schandalen en andere misstanden zijn nauwelijks bekend, de kwaliteit van de politici is beperkt en hun vroegtijdige vertrek is niet alleen een gevolg van de werkdruk. Een landelijke tv-uitzending met onbekende provinciale politici heeft dus weinig zin, net als over de waterschappen, tenzij het een dossier van Zembla betreft.

Daar komt bij dat de coalitiepartijen in het provinciaal bestuur (gedeputeerde staten) weinig behoefte hebben aan vernieuwing of het afleggen van rekening en verantwoording. Hierin zou enige verandering kunnen komen, indien – naast Zembla – vaker het middel van een ‘enquête’ (onderzoekscommissie) zou worden gehanteerd dan wel moties ingediend en de kosten van wachtgeld voor vertrokken statenleden, door de eigen partij moeten worden opgebracht. De reden van het laatste laat zich raden en zou ook moeten gelden voor wethouders, met name in Amsterdam.

Vertrouwenspersoon

Een (wettelijke) vertrouwenspersoon voor het melden van ongewenst gedrag, is geen mediator die zelf voor een oplossing kan zorgen. Dit geldt temeer als hij/zij zelf ook in het bedrijf werkt of als het pesten wordt toegelaten door de werkgever, bijv. om iemand ‘eruit te werken’. Aan het laatste zijn risico’s verbonden als iemand zich ziek meldt en nog 2 jaar moet worden doorbetaald of een vertrekbonus afdwingt. Doch het kan ook de rechter zijn, die een onoverkomelijk geschil – ‘verstoorde werkrelatie’ – tussen werkgever en werknemer constateert en ontslag goedkeurt.

Dus een vertrouwenspersoon zal zich vaak passief opstellen en vooral adviseren, met name indien het de werkgever zelf is die ongewenst gedrag vertoont. Dit is ook zichtbaar als het om discriminatie gaat, bijvoorbeeld van vrouwen, waarvoor zich externe klachtencommissies inzetten. Het slachtoffer moet dan zelf mondig zijn en bewijzen vastleggen in een dossier, wil een klacht kans van slagen hebben; en juist in dat geval is er geen externe hulp nodig. Want tegen onwil van een manager of werkgever om in te grijpen valt weinig te doen, anders dan de vakbond of de rechter in te schakelen en in het uiterste geval de media.

Vriendenloterij

De samenhang tussen de Vriendenloterij en Postcodeloterij begint steeds meer op te vallen; niet alleen door het gezamenlijke jaarverslag. Ook bij de Vriendenloterij is de doelgroep niet de deelnemers, maar de vele ‘goede doelen’. En aan de unieke deelnamecode (bankrekening) worden twee letters toegevoegd, die kennelijk voorkomen dat er daadwerkelijk moet worden uitbetaald. Net als bij de postcode (uniek met huisnummer), waarvan niet eens bekend is of er nog steeds een notaris betrokken is bij elke trekking uit de deelnemende postcodes met een volgnummer van drie cijfers (dus tot 999). Hij/zij voert slechts een ‘startgetal’ in en de computer doet de rest. Overigens is die procedure formeel goedgekeurd, maar wordt de notaris niet vermeld. De omvang van het ‘bedrog’ (totaalbedrag winnaars) is ongetwijfeld in de jaarstukken terug te vinden, maar niet op de website van het CBF, tenzij….. die cijfers niet worden gepubliceerd.

Vrijdag

In Duitsland worden de vrijdagdemonstraties van opgefokte jongeren versterkt door senioren die ook vinden dat er nog meer klimaatmaatregelen moeten komen. Je zou verwachten dat die dus borden gaan dragen over de bouw van nieuwe kerncentrales, maar dat is een vergissing. Ze hebben helemaal geen oplossingen, net als die pubers, en ‘geloven’ alleen in hun eigen klimaatreligie, inclusief wonderen en verdoemenis. Intussen gaat het hersenspoelen gewoon door met ‘projecten’ op scholen en media-aandacht voor demonstranten en voorlichters van de activisten en belangengroepen met hun eenzijdige alarmverhalen.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties