Bestaanszekerheid

Vandaag bestudeerde ik de toespraak van volksvertegenwoordiger Omtzigt die hij op 18 maart heeft gehouden en een aantal aspecten in die toespraak viel mij op. Het belangrijkste onderwerp was energie armoede en het voor veel lezers onbekende artikel 20 eerste lid van de Grondwet gebruikte hij als raamwerk om te duiden dat het verkeerd gaat in Nederland.

Artikel 20 luidt: “de bestaanszekerheid der bevolking en de spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.” en Omtzigt onderstreept dat “alle Kamerleden, alle ministers en alle staatssecretarissen trouw hebben gezworen of beloofd aan de grondwet en moeten die dus uitvoeren. Ook de koning heeft bij zijn inhuldiging trouw gezworen aan de grondwet…..het lukt ons niet om die eed, die belofte na te komen in Den Haag en dat is behoorlijk problematisch”.

Caroline van der Plas. Afb: Roel Wijnants / Flickr

Gelet op de geluiden die na de verpletterende verkiezingsnederlaag van 15 maart 2023 vanuit de coalitiehoek te horen waren, is hij een van de weinigen die artikel 20 eerste lid van de Grondwet serieus lijkt te nemen. Politici van de genoemde partijen spinnen zich een slag in de rondte om hun verkiezingsnederlaag te maskeren en het armoedige overheidsbeleid te verbloemen. Bewindslieden van die partijen gaan net als in 2020 gewoon door. Rutte, Hoekstra, Kaag en die twee muizen van de VVD en CU zijn niet van plan zich van het Haagse pluche los te trekken en willen doorgaan met hun politieke vernielzucht.

Buiten het democratische proces

De Haagse beleidsmakers moeten beleid maken wat de bestaanszekerheid van de bevolking beschermt, waarborgt en verbetert. Bestaanszekerheid garanderen wordt al duizenden jaren gezien als de kerntaak van stad (staat)- of landsbestuur, zowel in democratische als minder democratische tijden en kan worden beschouwd als een strategie van een machthebber om aan de macht te blijven en onrusten en revoluties te voorkomen. Brood en spelen. Dat doen de huidige beleidsmakers in het Parlement niet. Omtzigt accentueert in zijn toespraak wat de mensen buiten de Randstad allang weten: “beleidmakers bedenken beleid waar zij zich niet aan hoeven te houden, maar de mensen die het beleid moeten ondergaan, wel”. De Nederlandse bevolking stelt het nog scherper: de beleidsmakers in het Parlement maken geen beleid. Dat wordt al een decennium door autocratisch georiënteerde individuen afgehamerd in achterkamertjes.

Wat buiten het zicht van Parlement en bevolking wordt afgehamerd, heeft gelet op de gestage groei van hoofdpijn dossiers niet de bestaanszekerheid van de bevolking als doelstelling, maar voedt de narcistische instelling van Haagse bestuurders en hun volgelingen in het land. Omdat in de zoektocht naar een meerderheid de regeringen Rutte zich voortdurend bedienen van afruil, loze beloftes en zelfs morele chantage praktijken, slagen ze er herhaaldelijk in om een onmachtig en onmondig Parlement buiten spel te zetten. Kort gesteld: Parlement, de beleidsmakers, doet niets anders dan beleidsuitvoerders in hun destructieve activiteiten volgen. Ten nadele van de bestaanszekerheid van het grootste deel van de bevolking. Dat beeld schetst het gevolg van het bewuste erosieproces van de Trias Politicia zoals dat al een decennium in Nederland plaats vindt. De rollen zijn in Nederland omgedraaid: beleidsuitvoerders en beleidscontroleurs, die beleid maken en beleidsmakers die beleidsvolgers zijn geworden.

Klimaatbeleid

De consequentie is energiearmoede, woningarmoede, voedselarmoede; groeiend volume subsidieslurpers en sociale voorzieningen genieters; oplopende belastingdruk, leger rakende schatkist, verarming, polarisatie. Het dure en ineffectieve klimaatbeleid is de belangrijkste oorzaak van de groeiende verarming, waardoor volgens het CBS dit jaar meer dan een miljoen huishoudens niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen

Hoe denkt de overheid die bestaanszekerheid te kunnen en te willen waarborgen? In ieder geval niet door het huidige, op modellen gebaseerde en buiten democratische processen geformuleerde klimaatbeleid[i], waardoor woningbouw, aanleg van infrastructuur, voedselproductie en schatkist op een onevenwichtige manier worden benadeeld. Die modellen, producten van politieke keuzes, voeden de machtshonger van politieke engnekken, beperken de levensvrijheid en begrenzen de levensvreugde van de man en vrouw in de straat. Niet verrassend dat het voor het gros van de bevolking wel duidelijk is geworden dat modellen met data gevuld worden om naar de gewenste politieke, communistisch georiënteerde oplossing toe te kunnen corrigeren. Klimaatmodellen zijn door het Haagse denken en doen verworden tot een standaard, waar blijkbaar alles wat het dagelijkse bestaan stuurt, aan getoetst moet worden. Ook al is de gemeten realiteit anders.

Uitbundig is aangetoond dat die klimaatmodellen voor de doorsnee burger onbetaalbaar en voor het opwaarderen van de kwaliteit van het dagelijkse leven in termen van het beperken van klimaat – en gezondheidsschade, ineffectief zijn. Wat de kosten betreft, draait de overheid de bevolking bewust een rad voor de ogen. Volgens de regeringen Rutte, daarbij ondersteund door het PBL, bedragen de kosten van Energieakkoord 2013 en Klimaatakkoord 2018 € 1 miljard resp. 1,9 miljard per jaar. Volgens Omtzigt een kleine kostenplaats op de begroting, maar hij vraagt zich af waarom dan een subsidiepot van € 35-37 miljard is gereserveerd. Er wordt heel wat gehandbald met doelstellingen, kosten en consequenties van die twee akkoorden en gezien de gevolgen voor de bestaanszekerheid van de Nederlandse bevolking is een korte recapitulatie op zijn plaats:

  • Het Energieakkoord 2013 concentreert zich op het vergroten van het aandeel duurzame, groene energie en de regeringen Rutte hebben voor die doelstelling ruim € 37 miljard aan subsidies toegezegd. De verwachting is dat door het herkenbaar worden van de nu nog verborgen kostenplaatsen die naar € 100 miljard zullen oplopen.
  • Het Klimaatakkoord 2018 heeft als kompasrichting om in 2050 95% van de energiebehoefte te dekken met groene energie. Door de afkoppeling van het gasnet (€450 miljard), energietransitie kleine huishoudens (€ 320-€800 miljard voor 8 miljoen huishoudens die gemiddeld tussen de €40.000 en € 100.000 kosten moeten maken om aan de wensen van klimaatfatalisten te voldoen) en de gedwongen overstap op een elektrisch platform (€ 240 miljard voor 8 miljoen voortuigen ad een doorsnee prijs van € 30.000) lopen voorzichtige schattingen van de kosten tussen €1000 en € 1500 miljard.

Het mag dus wat kosten. Het Bureau CE Delft[ii] berekende in 2021 dat in 2017 maar liefst 80% van de subsidies terechtkwam bij de rijkste helft van Nederland. De armere helft kreeg die 20% omdat een subsidieregeling voor het isoleren van sociale huurwoningen aan hen werd toegerekend. In werkelijkheid was het waarschijnlijk nog minder. En juist daar klemt het volgens Omtzigt: Nederland heeft de afgelopen 15 jaar wel forse subsidies gegeven aan elektrisch rijden, maar niet aan isolatie van woningen. En daar betaalt de bevolking nu een prijs voor. Klimaatsubsidies vullen de beurs van de rijkeren onder de Nederlandse bevolking.

Naast de subsidies die door de belastingbetaler gedekt moeten worden, zal die belastingbetaler door de mooie voorstellen van de Klimaattafels op andere manieren in de papieren gedwongen worden. Uit de verdeling van de energiebelasting komt tot uiting dat de kleine gebruiker de Sjaak zal zijn en zal verarmen door de hogere (overheid en gemeente) belastingen om de toegezegde subsidies mogelijk te maken, de kosten die gemaakt moeten worden om het eigen huis energieneutraal te maken en te houden, de hogere verzekering premies, de gedwongen overstap op schone energie platformen etc.

Het is helder dat het huidige klimaatbeleid en in het verlengde het stikstof -, woning – en immigratie en asiel beleid om uitlopende redenen niet de bestaanszekerheid van de Nederlandse bevolking dient. Het gevoerde immigratiebeleid bijvoorbeeld zal door een gestadige groei van de bevolking op Nederlands territoir een aantal belangrijke consequenties hebben: meer CO-2 uitstoot, meer gezondheidsschade, meer milieuschade, groeiende woningschaarste.

Bijstelling van het huidige beleid?

De verpletterende nederlaag van de coalitiepartijen zou bij volksvertegenwoordigers en bewindslieden die zich met twee vingers of een hand in de lucht, hebben gezworen resp. beloofd om de bestaanszekerheid van de Nederlandse bevolking als primaire verantwoordelijkheid te willen dragen, in verstandige teksten en daden hebben moeten resulteren. Niets is minder waar. Rutte reageert nogal luchtig op de verpletterende BBB-winst; Kaag wil verder gaan met het huidige destructieve klimaat beleid; Hoekstra blijft gewoon zitten ondanks de halvering van de CDA in de Eerste Kamer.

Ergo: Nederland blijft opgescheept met bewindslieden die niet de bestaanszekerheid van de bevolking, maar wel het politieke overleven voor ogen hebben. Er zal op de korte termijn daarom niets veranderen. Ondanks de verpletterende BBB-winst. Het is afwachten of en in hoeverre de BBB bestuurlijke zwaargewichten aan zich kan binden en de verleiding kan weerstaan om steeds dichter tegen de gevestigde orde aan te gaan schurken. Beleeft Nederland een déjà vu van LPF en FvD?


[i] Behalve het Energie akkoord 2013 en Klimaatakkoord 2018, de afspraken die in Parijs, Katowice (kosten voorlopig geraamd op € 20 miljard) etc. en bij WEF vergaderingen zijn gemaakt, het VN artikel 30 akkoord en de Europese Green Deal.

[ii] CE Delft is een onafhankelijk onderzoek – en adviesbureau, gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen van milieu- en duurzaamheidvraagstukken.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

6 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Rieks
2 maanden geleden

Ik dacht bij het woord energiearmoede eerst aan een tekort aan energie. Wellicht dat nog eens een hot issue over 20 of 30 jaar wanneer blijkt dat windmolens en zonnepanelen toch niet genoeg kunnen leveren. In dit verband wil ik nog eens mijn verbijstering uiten over het waanidee dat we van “het gas af moeten”. Eens een zegen genoemd, terecht, en dat is het nog. Dit is ultieme klimaatgekte.

Omtzigt is wat laat met zijn energiearmoede want prijzen zijn redelijk genormaliseerd. En zijn stelling is ook zeer discutabel want de kosten voor energie maken slechts een klein deel van de huishoudelijke uitgaven. Overigens is armoede een begrip dat erg rekbaar is afhankelijk van de definitie en degene die definieert. Ook in Duitsland zou de rmoede zijn toegenomen las ik onlsngs. Trouwens, ook het aantal miljonairs, is in 2022 fors toegenomen. Je bent daar arm als je minder verdient dan 60 procent van het “mittleres Einkommen’ en dat is ca. €50000. Dus minder dan €30000 en je bent arm. Tja, spelen met definities en waar je de grens legt.
En Nederland, is daar bestaanszekerheid? Omtzigt betwijfelt dat maar heeft de feiten niet aan zijn zijde. Het is een politiek verhaal. Vanaf 1948 is hier een stelsel van sociale zekerheid opgebouwd dat gerust royaal genoemd mag worden. Het begon met het algemeen pensioen voor iedereen, de aow van Drees. In 1961 was het de KVP–er Gerard Veldkamp die krachtdadig de sociale zekerheid uitbreidde met onder meer de wia, wajong, de kinderbijslag, wao en de ziekenfondswet en de wet op de sociale minima. Veldkamp verdient een standbeeld naast Drees. De bestaanszekerheid is gegarandeerd. Dat is de verdienste van alle voorgaande regeringen want er is niet noemenswaardig aan getornd, eerder verfijnd en uitgebreid. Wie beweert niet in de basisbehoeften te kunnen voorzien geeft teveel uit aan andere zaken. En wie meent dat de bijstand te laag is mag wel eens worden herinnerd aan het feit dat je het KRIJGT. Dat geldt in het bijzonder voor de vele jongeren en nieuwkomers die nooit hebben gewerkt en dus geen premie hebben betaald. In mijn kennissenkring zitten drie bijstandstrekkers in het bezit van een autootje. Wie beweert dan nog dat de bestaanszekerheid op de tocht staat?!

2 maanden geleden
Antwoord aan  Rieks

U heeft waarschijnlijk vanavond de uitzending van Nieuwsuur niet gezien, met mevrouw Tweebeke over werkende daklozen?

Rieks
2 maanden geleden
Antwoord aan  Paul Quekel

Neen. Nieuwsuur kijk ik al jaren niet meer. Heb ik iets gemist?

2 maanden geleden

Geachte heer Brantz, hierbij mijn antwoord aan mevrouw van der Plas, m.v.g. Paul Quekel

Geachte mevrouw van de Plas,
Vandaag 12 maart 2023 had u het over bij de heer Mens over crisissen. Wij van de Sociale Data Bank Nederland noemen het ELLENDES, zie hieronder. Ik zie nu de vreselijke dame mevrouw Kaag bij Buitenhof. Uw opmerking over !967 vonden wij een uitstekende reactie op mevrouw Kaag. U weet wel deze elitaire dame van Regeren is vooruitzien, maar niet in Nederland. Men kijkt in de spiegels van het eigen gelijk en ziet slechts de mist van de baarlijke nonsens en incompetentie. De heer Rutte en mevrouw Kaag goochelen met tientallen miljarden.

Ja en 1 miljard is 1000 miljoen oftewel 1,000,000,000 euro en zelfs 2,203,710,000 harde oude guldens. Bij de omwisseling zijn we bedrogen, belazerd en opgelicht door G. Zalm VVD, Wim Kok PvdA, T. de Graaf D66 en W. Duisenberg PvdA. zie: http://www.sdnl.nl/dessing.html

Nu worden we compleet voor de gek gehouden door M. Rutte van geen actieve herinneringen en S. Kaag, u weet wel die elitaire dame van: “wie zijn toch die mensen, het geld groeit niet aan de bomen, het geld is niet gratis, meer kan ik niet doen en we worden allemaal ietsjes armer, digitale euro steeds reëler en laat iedereen vrij, maar niemand vallen”.

Dat Buitenhof en de NPO de zittende macht zoveel exposure geven is ongehoord en kiezersbedrog.
Leest u zeker https://sta-pal.nl/category/columns/leo-dorrestijn/ de prikborden en u weet wat er echt leeft bij veel Nederlandse burgers.

En u verdient de mooie rode rozen. Lees de Rutte/Kaag ellendes voor in de Tweede Kamer of bij een volgend TV optreden.

Met verdrietige groet,
Paul Quekel

CC redactie Buitenhof
BCC e.a.
TER INFO:
Van: Paul Quekel [mailto:plgquekel@hotmail.com]
Verzonden: zaterdag 11 maart 2023 13:47
Aan: hart@talpanetwork.com
CC: evajinek@rtl.nl
Onderwerp: Geen antwoord – Ellendes / Echte oplossingen mept WATERSTOF

Dag geachte redactie, waarom krijg ik geen antwoord van U? Ook niet van de dames Jinek en Ek. Ben ik te oud en niet meer interessant voor de “onafhankelijke” media?

Mogelijk is dit wel interessant voor u, voor mevrouw Ek en mevrouw Jinek? Kan mevrouw Ek deze ellendes onder de aandacht brengen bij de heren van Vandaag Inside?

Geachte heren van Vandaag Inside, u zou maandag 13 maart 2023,de volgende vragen kunnen stellen aan de heer M. Rutte, waarvoor hij allemaal verantwoordelijk was de laatste 12 jaren. Ook de vraag waarom de Raad van State geen onafhankelijk instituut meer is, maar met T. de Graaf D66 als vicepresident er een D66 beleid wordt uitgevoerd.

M.v.g. Paul Quekel, 79 jaar met alleen AOW

CITAAT uit eigen werk:
“M. RUTTE en S. KAAG DOCTRINE VAN ELLENDES:
VERANTWOORDINGEN en misstanden van en door de heer M. Rutte en c.s.

Zorg en ziekenhuis ellende, Zorgverzekeraars ellende, Toeslagen ellende, Woekerpolis ellende, ICT ellende, Cyber ellende, Pensioenen ellende, UWV ellende, Jeugdzorg ellende, Onderwijs ellende, Studieschuld ellende, Woningnood ellende, Bouw ellende, Aardbevingen ellende, Energie ellende, Elektriciteitsnet ellende, Infrastructuur ellende (wegen, vooral N wegen, spoorwegen, viaducten en bruggen), Marktwerking en Privatisering ellende, Gedoogcultuur ellende, Gerechtelijke macht ellende, Raad van State ellende, Politie en Justitie ellende, Overstroming ellende, Covid 19 ellende, Immigratie ellende. Gas tekort ellende, Schiphol ellende, Stikstof ellende, Pfas ellende, Mondkapjes ellende, Vaccinatie ellende, Amnesie ellende, enz. enz.

Schuld per hoofd van de bevolking was in 2012 nog 12000 euro en nu in 2022 al 28000 euro en daar zijn de garantiestellingen voor ECB en Brussel en de COVID 19 en Oorlog kosten nog niet in meegenomen. Hoezo diepe zakken en voor wie?”.

Nederlands spreekwoord: “Stil zitten al je geschoren wordt”.
En dat doen de vele verantwoordelijken met het eigen belang, (lees inkomen, nevenfuncties en het prachtige dik betaalde fancy baantje na de politieke carrière), het coalitie belang en het partij belang en personen zoals ambtenaren, politici, bestuurders, die deze belangen zeer hoog laten prevaleren boven de belangen van de gewone Nederlandse huis, tuin en keuken burgers.

Vele voorbeelden aanwezig, zie de ellendes en uitleg: http://www.sdnl.nl/iedereen.htm#verwijzing-2 over VOLKSONTNEMERS.

De ambtelijke, politieke, bestuurlijke verantwoordelijken, praten, praten, praten, vergaderen, schrijven rapporten en er gebeurt niets, helemaal niets, ze lossen niets op! Ze zijn voornamelijk met zichzelf bezig, met hun eigen belang, (lees inkomen), met het partij belang en coalitie belang, hetgeen ze hoog, zeer hoog laten prevaleren boven de belangen van de gewone Nederlandse burgers.

Ik ben overigens niet links en niet rechts maar voor een betrouwbare transparante overheid met hardwerkende politici, ambtenaren ter eer en glorie van de gewone huis, tuin en keukenburgers. Verantwoording heeft de politiek nog nooit genomen. Vele voorbeelden zijn te noemen. Liegen mag zelfs Gerrit Zalm en het zuur is dubbel zout geworden”.

En dat brengt de heer M. Rutte al vele jaren voortreffelijk in de praktijk, hij heeft zeer goed geluisterd naar de heer G. Zalm”. Einde citaat.

mgjb
2 maanden geleden

Charles, uitstekend essay! Die speech van Omtzigt is verplichte kost voor iedereen. Helaas mag de rechter of kamerlid in nederland een wet niet toetsen aan de grondwet. Daarmee staan we gelijk met enkele dictaturen in de wereld.

https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vhnnmt7l3ozx/constitutionele_toetsing

Gelukkig hebben we nog een enkeling zoals Omtzigt of Bosma die zich hier over opwinden. De rest van de bestaande partijen lopen slaafs mee.

ronald.dunki
2 maanden geleden
Antwoord aan  mgjb

u refereert aan de Nl. rechter, impliciet de communistische D66/GL kliek die deze sector heeft geïnfecteerd en q.q. lak heeft aan de Grondwet, onder het motto ‘ de wet is er om verkracht te worden’…

Zelfs de Hoge Raad bekende op beschamende wijze kleur met het Urgenda arrest. Het feit dat de hoogste rechter klakkeloos de “drie man en een paardenkop” van Urgenda, Greenpeace, of zoekt u maar uit wie verder daarbij hoort, ontvankelijk verklaart als “rechtmatige eisers in het algemeen belang” tart ieder rechtsgevoel.
Landverraders blijven landverraders en het is denkbaar dat deze ellendelingen nu gaan proberen hun spelletje te herhalen door via die kromme rechters hun klimaatbedrog af te dwingen tegen de verkiezingsuitslag in.

Daarmee wordt dan niet alleen ons rechtsgevoel verkracht maar en passant ook “de miljoenen rechtmatige eisers cum kiezers” die de kont tegen de krib hebben gegooid door BBB te stemmen.

“Karl Marx is dol op democratie” en die quasi-democratie van D66 is pas af wanneer er niemand meer tegen hen kan stemmen..! Dus nog heel even geduld svp, want het hersenloze ‘ons soort mensen’ houdt Rutte en daarmee Kaag nog steeds de hand boven het hoofd.

Een ware gotspe!

Laatst bewerkt op 2 maanden geleden door ronald.dunki