Operationeel management

FVD-Kamerlid Ralf Dekker wilde het eergisteren nadrukkelijk opnemen voor het MKB en de bakkers in het bijzonder. Wat volgde was voor burgers met enige management ervaring een schitterende aanvaring tussen Kamerleden die van dat vakgebied ‘operationeel management’ kennelijk niets weten.

Het was jammer dat het FvD zo laat met de motie kwam; tijdens de APB en gedurende de afgelopen dagen is er veel gelegenheid geweest voor de specifieke problemen die Nederlandse ondernemers op dit moment hebben, maar het Forum koos nadrukkelijk voor een debatlijn die werd gedomineerd door globalisme en de koers die Nederland als gevolg daarvan vaart. Dat is een prima overweging en ten onrechte richtten de concurrente partijen daar hun pijlen op.

Afb: Vestdijkkring / Flickr

Het meest hilarisch zijn de bijdragen van Eelco Heinen (VVD) en Van Weyenberg (D66). Zij stelden voor dat Dekker geen zinnetjes uit zogenaamde beslisnota’s zou gebruiken in moties. De beslisnota’s overigens, bevatten adviezen van de hoogste ambtenaren op een departement aan de Minister. Zowel Heinen als Van Weyenberg meenden stellig dat wanneer FvD zinnen uit beslisnota’s in moties tegen de voorstellen zou gebruiken, dat dan die beslisnota’s “niet meer met de Kamerleden zouden worden gedeeld”. En dat is natuurlijk jammer, want iedereen wil natuurlijk graag weten hoe een besluit tot stand komt. Klinkt allemaal heel plausibel, maar dat is het niet.

In de eerste plaats is de Minister niet de persoon die in ‘Vak K’ zit, maar hij/zij vertegenwoordigt een heel Ministerie en verder niet. De Minister wordt door de Kamer gebruikt als de spreekwoordelijke Kop van Jut om de hoogste ambtenaren van hun Ministerie op hun falie te geven. De Minister vertaalt de wensen van de Kamer naar de Ministeries en vangt de klappen in de Kamer op als die het met de uitvoering oneens zijn. Natuurlijk probeert de Minister als afgevaardigde van Kamer en partij wel sturend leiding te geven in de door de wetgevende macht gewenste richting.

De Minister is dus het politieke boegbeeld van zijn departement en wordt geacht daaraan leiding te geven; hij geeft operationeel leiding aan een strategisch opererende eenheid. De koers die hij daarbij volgt kan heel goed naar een verder gelegen strategisch objectief liggen, maar praktisch gezien geeft hij heel situationeel leiding aan zijn (top) ambtenaren. Dat kan op een aantal manieren:
-Leiden;
-Begeleiden;
-Ondersteunen;
-Delegeren.

Normaliter zijn topambtenaren meer dan voldoende toegerust om hun taak uit te kunnen voeren en doorgaans ook gemotiveerd om dat goed te doen. Zij zijn competent en vertonen een hoge betrokkenheid. In die situatie delegeert de Minister doorgaans de opdrachten, teneinde de vastgestelde doelen te bereiken. Het is vanaf dat moment “delegeren, motiveren, controleren, corrigeren”. Moeilijker is het niet.

Uit het voorbereidende werk, voorafgaand aan de werkbespreking met de Minister, resulteert veelal een ‘beslisnota’. Een document waar instaat wie wat heeft bedacht en op grond van welke redenen dat is gebeurd. Dat ligt bij de Minister in persoon op tafel. De Minister echter heeft te voldoen aan de eisen die een controlerende Kamer stelt en dat is het volledig informeren van de Kamer. En als de Kamer de beslisnota’s wil zien, dan heeft de Minister dat te overleggen.

Het zal toch een mooie boel worden wanneer de uitvoerende macht op eigen houtje vorm gaat geven aan de te verstrekken informatie en dat de Kamer moet bedelen bij ambtenaren om informatie, terwijl die er gewoon is. Als de ambtenaren dus beslisnota’s achter willen houden (iets waarvoor Van Weyenberg en Heinen dus bang zijn) dan moet de Marechaussee die briefjes maar even ophalen en daarna de ambtenaar naar huis brengen met de boodschap dat hij nooit meer in overheidsdienst mag werken. Meer smaken zijn er niet.

Van Weyenberg en Heinen laten namens D66 en VVD zien dat zij de uitvoerende macht willens en wetens toestaan de controlerende taak te verhinderen als de ambtenaren dat beter uitkomt. Een beetje leider (Minister) zegt knetterhard tegen zijn ambtenaren: “Hier met die nota’s; die gaan naar het Parlement en verder klep dicht. Zo gebeurt het en als het je niet bevalt dan donder maar op.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1 jaar geleden

Enkele jaren geleden heb ik geschreven dat er een consolidatie-proces op de ministeries aan de gang is, en De heer Wilders was toen net uit de VVD gestapt om reden van het “pertinente oneens te zijn met het beleid dat ook inhield dat er bezuinigingen moesten komen” . Ook toen al was er ( in 2008) sprake van dat ambtenaren “ een te grote mond hadden en het niet eens waren met het feit dat Wilders vond dat er te veel ambtenaren zijn . Wilders wilde een kleinere overheid .””Er werd zelfs gedreigd met “ stappen die de burger heel veel geld gaat kosten.”” Nu blijkt dus uit het artikel van de heer Nijhof dat de “ uitvoerende macht “”” op eigen houtje” vorm gaat geven aan informatie of dat Kamerleden tegenstand ondervonden bij het verstrekken van informatie door ambtenaren . Immers . De heer Pieter OMTZIGT beklaagde zich in 2021 nog dat hij de informatie onvoldoende vond en er waren hele “pagina’s afgelakt . Deze Signalen zijn nooit goed onderzocht omdat Rutte nimmer tegenstribbelde en dus kennelijk het er mee eens was dat ambtenaren slechts naar hun goeddunken informatie aan Kamerleden verstrekte . De macht was dus ook toen al in handen van ambtenaren . De minister was Slechts een tijdelijke “” lastpost”” . Al deze ambtelijke perikelen vond Rutte heerlijk en daarmede “ de informatie aan Kamerleden matig was en aldus Rutte minder tegenstand zou ondervinden . “” Rutte is niet alleen een psychopaat , hij is ook een op macht beluste idioot . Dat de heer Nijhof vindt dat een minister “stevig moet optreden en ver geen gedonder, de ambtenaren de informatie moeten verstrekken en anders moeten opdonderen. Is ZEER terecht , maar ik denk dat het illusoir is omdat Rutte dan onmiddellijk de minister uit zijn coalitie schopt . Rutte wil de
Macht en verder moet iedereen zijn mond houden!!!! Velen hebben nog steeds niet door dat Rutte een doodzieke man is die Nederland naar de klote helpt .

corfo
1 jaar geleden
Antwoord aan  A. R. Girbes

@ A.R.Girbes.
Rutte is een doodzieke psychopaat en heeft zich weten te omringen met mede-psychopaten.

Boudica
1 jaar geleden
Antwoord aan  corfo

Kabinetsleden en diverse ambtenaren lijken geprogrammeerd door mindcontrol. Zijn op cursus geweest in Engeland?

1 jaar geleden

Heer Nijhof, de incompetentie van Kamerleden is al vele jaren structureel. Ze worden niet gekozen op basis van geschiktheid en kennis van zaken, maar om als stemvee te tekenen bij het kruisje van de coalitie dictatuur.

Ook de Nederlandse burgers mogen als makke schapen een keer in de 4 jaar blaten en zich gek laten maken met de vele loze beloftes.

Om 24.00 uur van de verkiezingsdag zijn alle beloftes vergeten, bij het oud vuil gezet en moeten we verplicht onze grote mond houden, anders zijn we gedegradeerd tot complotdenkers en wappies.

ONZE OPLOSSING: http://www.sdnl.nl/kamerzetel-151.htm

M.v.g. Paul Quekel

Citaat uit eigen werk en sindsdien is het nog veel desastreuzer geworden.
http://www.sdnl.nl/quekel-36.htm

9 Harde conclusie:

Wij dienen te constateren dat de ‘bouwfraude’ het ultieme voorbeeld is van het verval van normen en waarden en de incompetentie van ons ambtenarenkorps en politiek systeem zich afspeelt in een markt waar bijna alleen overheidsgeld omgaat nl. de Grond- Weg- en Waterbouw.

Deze fraude speelt al 10 tallen jaren, doch ondanks aangescherpte wet- en regelgeving neemt hij steeds meer toe en draagt een sterk structureel karakter.

Uit de voorgaande feiten is de belangrijkste conclusie te trekken dat:

” de overheid zelf debet is aan het disfunctioneren van de bouwmarkt”

Dit feit zullen aannemers gebruiken om onder hun straf uit te komen mede gezien recente juridische uitspraken.

10 Oplossingen:

* Niet structurele:

De Parlementaire Enquête

Mede de historie van de laatste enquêtes en de grote verwevenheid met de politiek en ambtenarenkorps zal de onderste steen niet bovenkomen en zal regelmatig bij betrokkenen de geheugenfunctie te wensen overlaten opdat slechts enige lagere ‘lieden’ worden veroordeeld en men gewoon weer op de bestaande voet kan verder gaan.

Tevens frustreren vaak partijpolitieke belangen een onafhankelijk oordeel welke nog versterkt wordt door de grote financiële. De private sector behoeft zich in zijn geheel geen zorgen te maken omdat voldoende tijd beschikbaar is geweest om aantoonbare kruisverbanden te corrigeren en andere facturen in de financiële boekhouding op te nemen zodat ondanks de harde lijst ‘KOOP’ geen of nagenoeg geen enkel juridisch hard bewijs aanwezig zal blijken te zijn.

Hierbij komt nog dat het altijd een momentopname is en het ,zoals reeds verwoord, ernstig te betwijfelen valt of de bereidheid echt aanwezig is om structurele veranderingen door te voeren. De belangen van overheid en private sector lijken namelijk dezelfde te zijn, de 1e voor gezichtsverlies en de 2e door financiële kaders.

Een resultaat wat neigt naar belangenverstrengelingen, structurele incompetentie van politici en ambtenaren en grootscheepse geldverkwisting, hierop zit DEN HAAG niet bepaald te wachten .

* Structurele:

Door de geschetste feitelijke situatie dat alle betrokkenen gebaat zijn bij de gang van zaken is een oplossing moeizaam, wat mede wordt veroorzaakt door ‘de ons kent ons ‘ mentaliteit en de financiële verlokkingen.

Werkelijke oplossingen zijn te bereiken door:

** aanpassing wetgeving en tevens gebruikmaking van bestaande wet en regelgeving wat nu niet/ onvoldoende geschiedt.

** organisatorische aanpassingen bij de regentencultuur en een grotere deskundigheid en vooral integriteit van de ambtenarij en politiek verantwoordelijken.

** het politiek afrekenen van de regenten welke structureel, willens en wetens, € 100 en miljoenen/ jaar gemeenschapsgeld verkwisten .

** het straffen van en ontnemen van het geldelijk voordeel aan aannemers conform wet- en regelgeving.

** het straffen van corrupte ambtenaren en ook politici.

De meest vernieuwende oplossing ligt wel in de mentaliteitsverbetering en het afstand nemen van de “luide roep”: “het gaat toch maar van de grote hoop” Henk Verveer

—– Original Message —–From: Big InsuranceTo: m.vos@tk.parlement.nl

Sent: Saturday, July 27, 2002 7:52 AM Subject: Wordt wakker, wordt wakker a.u.b.

Geachte mevrouw Vos,

ter informatie aan u. Als voorzitter van de commissie Bouwfraude

vind ik dat u verplicht bent deze informatie te lezen,

m.vr.gr. Paul Quekel” Einde citaat.

Zoals ook bij Parlementaire Enquêtes: Leest u over parlementaire enquêtes op http://www.sdnl.nl/pimpernel.htm en klik op Analyse parlementaire enquêtes KRO REPORTER en KRO Reporter uit 2002, toen ook bij de NPO nog echte onderzoeksjournalisten waren http://www.sdnl.nl/video/enquete.wmv en de NPO en NOS nog onafhankelijk waren, even wachten op het downloaden en dan weet u dat het de gestuurde slagers uit de politiek zijn, die het eigen vlees keuren. Maar nooit afkeuren.

Parlementaire Enquêtes? Laat me niet lachen, de grootste doofpottentruc sinds de RSV-affaire. In deze heb ik gesproken met Eric Christiaansen, van raad van bestuur van RSV en oprichter van Vastned! Kijk opnieuw naar http://www.sdnl.nl/video/enquete.wmv en http://www.sdnl.nl/video/bouwfraude-nma.wmv even wachten op de downloads.