Er zijn nog tig wachtenden voor U

Wat weet de doorsnee Nederlandse burger van de problematiek van het Groningse gaswinningsgebied? Dat vroeg ik me af toen ik een column van Jacques Hagevoort las op de website www.wyniasweek.nl en de naam van een verdwaalde kluner prominent in het artikel verscheen. Persoonlijk weet ik weinig af van de details van die Groningse problematiek en eigenlijk blijft het beperkt tot de overtuiging dat de gedupeerden al een decennium op hun schadecompensatie zitten te wachten.

Het uit de duim gezogen getal 3,9

Het startpunt van die voor het grote publiek verborgen ellende is 16 augustus 2012. Op die datum veroorzaakte de gaswinning in het Groningse dorp Huizinge een aardbeving met een kracht van 3,6 op de schaal van Richter. Voor Groningse begrippen een tamelijk zware beving maar nog wel één die viel binnen de grens van maximaal 3,9, waar tot dan toe op gezag van de wetenschap van werd uitgegaan. Niet onvermeld mag blijven dat de bevingen aan de vooravond van de verkiezingen voor de Tweede Kamer gebeurden.

Waarom dat getal 3,9? Ik weet de gedachte er achter niet, maar het blijkt volgens de kenners vergelijkbaar te zijn met “trillingen die veroorzaakt worden door een voorbijrijdende beladen vrachtwagen, rinkelen van tegen elkaar staande glazen, waarbij slechts lichte schade ontstaat zoals losse dakpannen”. De wetenschap blijkt die grens weliswaar geadviseerd te hebben, maar de argumenten erachter ontbreken. Er vielen 2000 klachten in de brievenbus van de NAM die het gas op een diepte van 3 kilometer naar boven haalt en dus schuldig zou zijn voor de geleden schade.

Als de schade verbonden aan die 3,9 zo licht is, waarom stormden bewoners dan uit hun licht beschadigde huizen, legden stevige schadeclaims neer bij de NAM en duurt het jaren voordat NAM en Staat mondjesmaat met schadevergoedingen over de brug komen? Waarom werd de gaswinning plotseling aan banden gelegd? Waarom? Volgens mij was op beelden te zien dat de schade veel groter was dan de omschrijving van de aardbevingskracht aangeeft. Pas tijdens de verhoren van de Parlementaire Enquête Commissie werd in 2022 duidelijk dat die 3.9 een onjuiste schatting bleek te zijn.

Na de verkiezingen kwam in een recordtijd het regeerakkoord “Bruggen Slaan” tot stand en de belangrijkste boodschap was dat er € 16 miljard bezuinig moest worden om de overheidsfinanciën op orde te brengen. De gasopbrengsten konden goed gebruikt worden. De voormalige formateur die het regeerakkoord mede opgesteld had, werd Minister van Economische Zaken en dus verantwoordelijk voor de afhandeling van de ingediende Groningse schadeclaims.

De grote goocheltruuk

Hoe de man dat heeft gedaan werd ook pas tijdens de verhoren van de Parlementaire Enquête in 2022 duidelijk. Het zal niemand verbazen dat hij, na Defensie in grote verwarring achtergelaten te hebben, zijn zaken bij EZ ook niet op orde had. In de ogen van de samenleving blijkt hij van de afhandeling van de gaswinningsschade een puinhoop gemaakt te hebben. Uit de verhoren werd duidelijk dat adviezen van eigen diensten gewantrouwd en in de wind geslagen werden, essentiële informatie onder de pet gehouden werd en belangrijke besluiten m.b.v. bewust misleidende argumenten, werden doorgedrukt.

Zo negeerde het ministerie de informatie van het Staatstoezicht op de Mijnen (SOdM), dat de bevingen zwaarder waren dan aanvankelijk geschat, in het verlengde daarvan ook de schade vele malen groter was en dat toekomstige bevingen de veiligheid van de bewoners in gevaar zouden brengen en zelfs doden niet meer uitgesloten konden worden. Dus geen beving met een sterkte van 3.9 maar veel zwaarder; bewoners van de betreffende gebieden werden niet alleen geconfronteerd met een schaderisico maar ook met een veiligheidsrisico en doden konden niet meer uitgesloten worden. Op basis van een empirisch verband tussen het aantal jaarlijkse bevingen en de jaarlijkse hoeveelheid geproduceerd gas werd geadviseerd de gaswinning op een realistische manier terug te schroeven. Het is mij onduidelijk wat het SOdM onder de term “realistisch” verstaat.

Natuurlijk werd die boodschap bij EZ, NAM, KNMI (aardbevingen) en TNO (geologie van de diepe ondergrond) niet met gejuich ontvangen. Productiebeperking betekende dat de schatkist minder gevuld zou worden op een moment dat de regering bezig was om een bezuinigingsoperatie op te tuigen. Het advies werd door EZ afgedaan als een opinie en de demissionaire minister werd niet op de hoogte gebracht. Liever mensen in gevaar brengen dan een politieke inspanning doorkruisen. Ook de stevig gesubsidieerde adviesinstanties TNO en KNMI droegen munitie aan om het advies van de SOdM te kunnen torpederen: wetenschappelijk onvoldragen, meer onderzoek noodzakelijk. Het schetst de instelling en de minachting van de ambtenaren top van EZ en de kinnesinne bij TNO en KNMI.

Het NAM wilde ook een duit in het zakje doen en kwam met de zg. film-theorie op de proppen: aardbevingen zullen hoe dan ook bij winning plaatsvinden en een lagere productie veroorzaakt alleen maar een lagere frequentie van de bevingen. Over de zwaarte van de bevingen wordt in die theorie niet gerept en dus kan minder gaswinning toch resulteren in een groter seismisch risico. Bovendien had tijdwinst geboekt kunnen worden om oplossingen te vinden om dat seismische risico te kunnen beperken.

EZ vroeg in 2012 advies aan Gasterra (gas verkoper) of een beperking van de gaswinning gezien lopende contracten en leveringszekerheid mogelijk was. Volgens Gasterra kon de gaswinning met 20 miljard verlaagd worden door hoogcalorisch Groningen gas te vervangen door pseudo-Gronings gasi. Het betekende een vermindering van de aardgas baten en dus werd ook dit advies door de nieuw aangetreden Minister van EZ naast zich neergelegd. Argument: hij had te weinig kennis om concrete besluiten te nemen en misbruikte daarvoor het verschil in inzicht tussen de advies instanties en de SOdM. Hij kondigde een nieuw en uitgebreid studie – en onderzoeksprogramma aan dat in het daarop volgende jaar (2014) tot een ministerieel besluit zou moeten leiden. De NAM kreeg opdracht een aangepaste winningsplan op te stellen. Weer een verlies van een jaar.

De gaswinning door NAM en de verkoop door Gasterra gingen op de oude voet door en medio 2013 werd duidelijk dat het streefgetal van bijna 50 miljard eind 2013 ver overschreden zou worden. Gasterra voelde nattigheid en informeerde bij EZ of het allemaal niet teveel van het goede was. EZ greep niet in, beschouwde extra geld welkom om de bezuinigingsronde een positieve stimulans te kunnen geven en de winning bedroeg op het einde van 2013 bijna 54 miljard. 8% meer. Het aantal bevingen was navenant gegroeid, was nog nooit zo hoog geweest en het veiligheids- en schaderisico voor de betrokken inwoners was groter geworden. Het werd zelfs op EZ duidelijk dat er nu toch echt iets gedaan moest worden.

Het Kamps drie-sporen idee

Dat EZ-iets was driesporen beleid dat de verantwoordelijke minister medio januari 2014 in Loppersum met veel theater openbaarde:

  • Nieuw productieplafond en nieuw productiestrategie. Er kwam geen nieuw productieplatform; dat bleef volgens gemaakte afspraken met Shell en Exxon op een niveau van bijna 43 miljard voor 2014 en 2015 en 40 miljard voor 2016. Het SOdM werd opnieuw genegeerd, omdat volgens de Minister leveringszekerheid en internationale afspraken hem daartoe zouden dwingen. Pas toen de Raad van State ingreep is de gaswinning gedaald naar 24 miljard in 2017.
  • Verbeteren schade afhandeling en het aardbevingsbestendig maken van de bebouwde omgeving van de winningsvelden.
  • Verbetering leefomgeving en economische infrastructuur van Groningen.

Wat de status van de twee andere “sporen” betreft is informatie schaars. Gelet op de bestaande onvrede over de afhandeling van 121.519 schademeldingen die tot einde 2019 werden ingediend, is dat spoor nog steeds niet voltooid. Door het gebrek aan informatie kan ook geen volledig beeld geschetst worden van het derde spoor.

Het voorbeeld wordt gevolgd

Door het op orde brengen van de overheidsfinanciën de hoogste prioriteit te geven en de gaswinning problematiek daaraan ondergeschikt te maken; door het SOdM-advies uit 2012 om de Groningse gasproductie zo veel mogelijk te beperken herhaaldelijk te negeren, heeft de minister de veiligheid van Groningers in het gaswinningsgebied op het spel gezet. Bovendien heeft de minister keer op keer de Tweede Kamer onjuist geïnformeerd over het belang van leveringszekerheid en gascontracten. Dat is een parlementaire doodzonde.

Blijkbaar werd de voormalige minister van VWS door die benadering geïnspireerd om de Covid-19 besmettingsproblematiek op een soortgelijke manier aan te pakken. Het vaccinatieregime was het doel, vrijheidsbeperkende maatregelen werden daarop afgestemd en het Parlement werd gepasseerd en niet juist geïnformeerd. Kortom: weer een politieke doodzonde.

Kabinetten Rutte grossieren in politieke doodzondes en het Parlement kan door de ongezonde zetelmeerderheid van een onbetrouwbare coalitie die routine niet doorbreken. Wat resteert, is dat de samenleving het heft in handen neemt en Politiek Den Haag moet dwingen de zaken anders aan te pakken en zich moet houden de leuze “alles voor en door het volk”. Het overheidsbeleid door de hele politieke hiërarchie substantieel daarop toegesneden moet zijn.

Wie tegen het volk liegt en dat bedriegt moet daarvoor boeten.


iVermenging hoogcalorisch gas te vermengen met stikstof uit stikstoffabrieken, technisch een simpel proces.


Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
22 dagen geleden

OORZAKEN en GEVOLGEN.

Geachte heer Brantz u beschrijft de gevolgen, hieronder de oorzaken, met ook de brief aan Wim Kok uit 1996 over het Nederlandse aardgas, m.v.g. Paul Quekel

DE OORZAKEN:
Waarom onbetaalbaar aardgas?
VRAAG: Waarom betalen wij als burgers van Nederland nu in 2022 al meer dan 2,50 euro per kuub aardgas en de prijsstijgingen zijn nog niet ten einde.

Een decennia lang een GAS debacle ingezet door Joop den Uyl, PvdA die ons aardgas verkwanselde aan Italië voor 1,7 eurocent per kuub en door Wim Kok, PvdA die ons aardgas versjacherde voor 4,5 eurocent aan Oost-Europese landen.
 
In1996 hebben wij nog een brief gestuurd naar minister-president Wim Kok om ons gas in de Nederlandse grond te laten zitten, totdat wij als inwoners en bedrijven het zelf nodig hebben. Hoeveel eenvoudiger was nu de energie transitie geweest! Zie http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm even door scrollen.

Er werd niet geluisterd en dit beleid werd gecontinueerd door alle opvolgers, die nooit hebben ingegrepen voor een beter GAS BELEID. Incompetent beleid met zeer ernstige gevolgen, die zichtbaar zijn in Groningen en onze portemonnee.
 
En mede door de verkoop van onze nutsbedrijven aan buitenlandse energiereuzen met privatiseringen en marktwerkingen. Kijkt maar naar radar hoe dat nu voor Nederlandse burgers uitpakt.
 
Hierbij een brief aan Wim Kok over ons aardgas uit 1996 als bewijs dat ik al heel lang bezig ben voor de gewone huis, tuin en keukenburger over het verkwanselen van ons aardgas.

De brief van 13 november 1996 met de door ons aangevoerde punten, speciale aandacht voor punt 7 staat op http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm en een groot succes was http://www.sdnl.nl/gerd-leers.htm dat ik bereikte samen met Gerd Leers en Joop Wijn.

Vervolg brief aan Wim Kok:
De weledele heer drs. W.Kok
Minister President

p/a Ministerie van Algemene Zaken
‘s-Gravenhage

Waalwijk, 16 december 1996

Heer Minister,

Naar aanleiding van een bericht in de Telegraaf hebben wij U een brief vol vragen gezonden, welke U hebt doorgezonden naar het Ministerie van Economische Zaken. Wij hebben het zeer op prijs gesteld dat U deze vragen hebt doorgeleid naar een specialistische afdeling van EZ, waarvan wij per heden antwoord ontvingen.

Wij zenden voor de goede orde dit antwoord aan U, omdat naar onze mening dit schrijven nog meer vragen opwerpt dan in de brief worden beantwoord.

Onze vraag is heel direct: wat vindt U nu zelf van zulk een antwoord ? Kunnen wij als ondernemers en burgers van Nederland, die voor het eigen aardgas steeds meer betalen, hierin nu echt een antwoord vinden ?

Door de export van ons aardgas naar verre streken in Europa loopt daar de prijs van energie op, alleen al vanwege de toegevoegde waarde van het transport. Onder verwijzing naar de hoge energiekosten in het buitenland, wordt t.o.v. de Nederlandse ingezetene beargumenteerd, dat de prijs omhoog moet. Dus het feit alleen dat wij schaars aardgas exporteren, doet ons meer betalen.

De mededeling dat men in Tsjechië meer betaalt dan in Nederland, lijkt ons volstrekt onjuist. Men behoeft alleen maar te weten dat het gemiddeld inkomen in Tsjechië nog geen 10.000 kronen (f 600) per maand is. Ergens zal toch het energiepakket ook moeten passen in dat huishoudbudget. Wij geloven dit argument niet.

Naar onze mening is het voorgestelde beleid alleen maar passend in de doelstellingen van de Gasunie, die met hun kennis en technologie zaken willen bedrijven in Europa. Maar naar onze mening is een veel beter beleid op lange termijn, om ons aardgas gewoon te laten zitten waar de natuur dit voor ons heeft gebracht, nml in de grond van Nederland.

Waarom zouden wij de Gasunie winst op korte termijn laten maken met onze schaarse grondstoffen, wanneer deze grondstoffen op lange termijn van bijzonder belang zijn voor onze nationale industrie en ingezetenen. Mochten concessieovereenkomsten hierbij in de weg staan, dan kunnen deze ook ten dienste van de toekomst worden veranderd.

Naar onze mening is het geformuleerde beleid in deze brief van EZ onaanvaardbaar, en wordt op wat oppervlakkige manier ‘beleid’ gepleegd met iets dat daarvoor niet door kan gaan.

Onze mening is, dat deze export moet worden afgestopt.

Het zou een goed idee zijn om eens een panel samen te stellen van deskundigen uit politiek en bedrijfsleven, om dit onderwerp eens grondig door te nemen.

Met hoogachting en de beste wensen voor 1997,

P.L.G. Quekel
P.W.Th. Ruigrok

23 dagen geleden

Geachte heer Brantz, we worden belazerd. M.v.g. Paul Quekel

TER INFO:
En leest u onze brief aan Wim Kok over het Nederlandse aardgas uit 1996 op http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm en mijn columns Utopie, Illusie, De Berusting en Milieu.
 
Hoeveel bemiddelaars hebben nog nodig om alle ellendes op te lossen?
 
Dat zijn personen met het eigen belang, (lees inkomen), het coalitie belang en het partij belang en dat personen zoals ambtenaren, politici, bestuurders, deze belangen zeer hoog laten prevaleren boven de belangen van de Nederlandse burgers. Vele voorbeelden aanwezig, zie ellendes en uitleg: http://www.sdnl.nl/iedereen.htm#verwijzing-2.
M. RUTTE en S. KAAG DOCTRINE VAN ELLENDES:

VERANTWOORDINGEN en misstanden van en door de heer M. Rutte en c.s.
Zorg en ziekenhuis ellende, Zorgverzekeraars ellende, Toeslagen ellende, Woekerpolis ellende, ICT ellende, Cyber ellende, Pensioenen ellende, UWV ellende, Jeugdzorg ellende, Onderwijs ellende, Studieschuld ellende, Woningnood ellende, Bouw ellende, Aardbevingen ellende, Energie ellende, Elektriciteitsnet ellende, Infrastructuur ellende (wegen, vooral N wegen, spoorwegen, viaducten en bruggen), Marktwerking en Privatisering ellende, Gedoogcultuur ellende, Gerechtelijke macht ellende, Raad van State ellende, Politie en Justitie ellende, Overstroming ellende, Covid 19 ellende, Immigratie ellende. Gas tekort ellende, Schiphol ellende, Stikstof ellende, Pfas ellende, enz. enz.

Schuld per hoofd van de bevolking was in 2012 nog 12000 euro en nu in 2022 al 28000 euro en daar zijn de garantiestellingen voor ECB en Brussel en de COVID 19 en Oorlog kosten nog niet in meegenomen. Hoezo diepe zakken? Daar boven op oplichtingen met LIBOR, EURIBOR, Witwassen, Derivaten, Woekerrentes, Dividend oplichtingen enz. enz.

Waarom onbetaalbaar aardgas?
VRAAG: Waarom betalen wij als burgers van Nederland nu in 2022 al meer dan 2,50 euro per kuub aardgas en de prijsstijgingen zijn nog niet ten einde.

Een decennia lang een GAS debacle ingezet door Joop den Uyl, PvdA die ons aardgas verkwanselde aan Italië voor 1,7 eurocent per kuub en door Wim Kok, PvdA die ons aardgas versjacherde voor 4,5 eurocent aan Oost-Europese landen.
 
In1996 hebben wij nog een brief gestuurd naar minister-president Wim Kok om ons gas in de Nederlandse grond te laten zitten, totdat wij als inwoners en bedrijven het zelf nodig hebben. Hoeveel eenvoudiger was nu de energie transitie geweest! Zie http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm even door scrollen.

Er werd niet geluisterd en dit beleid werd gecontinueerd door alle opvolgers, die nooit hebben ingegrepen voor een beter GAS BELEID. Incompetent beleid met zeer ernstige gevolgen, die zichtbaar zijn in Groningen en onze portemonnee.
 
En mede door de verkoop van onze nutsbedrijven aan buitenlandse energiereuzen met privatiseringen en marktwerkingen. Kijkt maar naar radar hoe dat nu voor Nederlandse burgers uitpakt.
 
INFO over waterstof
Van: Paul Quekel
Verzonden: donderdag 9 juni 2022 23:32
Aan: broeke@drift.eur.nl
Onderwerp: WATERSTOF Ioniseren en ventileren.
 
Geachte heer prof. Rotmans, n.a.v. uw optreden 10 juni 2022 bij OP1,
Subsidies moeten blijven stromen om de Nederlandse aan het buitenland verkochte NUTS energie bedrijven zeer rijk te maken. Echte oplossingen, zoals met Kernenergie worden genegeerd. Ons voorstel is, om in Afrika (Gambia) grote zonneparken neer te zetten en daarmee zeewater te ontzilten en waterstof maken om 2 zaken op te lossen: 

Zie ons voorstel al uit 2001 op http://www.sdnl.nl/newrainforest.htm voor echte oplossingen en mijn column over het milieu uit 2002 onderaan deze webpagina. Ook in die tijd naar de Shell en de politiek gestuurd. Nooit reactie op gehad.

1. Ontzilting van zeewater met deze opgewekte stroom ontziltingmachines te laten draaien, de dorre gebieden te bevloeien en nieuwe vegetatie laten groeien, zal veel CO2 worden opgenomen. Bijkomend voordeel de zeespiegel zal dalen als er veel, heel veel zeewater wordt ontzilt.
2. Waterstof produceren en deze waterstof vervoeren naar Nederland en de bestaande infrastructuur gebruiken om Nederland schoner en milieu vriendelijk te maken. Zie artikel hierover in het FD. https://fd.nl/ondernemen/1218880/miljarden-kostende-gasleidingen-in-de-noordzee-snakken-naar-waterstof

Dat gaat met de huidige aanpak met Biomassa centrales en de Zonneparken en Windmolens in Nederland en op zee niet lukken. Zie bijlage waar een vriend van mij de heer Franc Schalken aan heeft meegewerkt. Zijn vrouw komt uit Gambia. Hiervoor heb ik bij de heer Dijsselbloem geld uit het investeringspotje aangevraagd, nog steeds geen reactie op gehad.
 
De ambtelijke, politieke, bestuurlijke verantwoordelijken, praten, praten, praten, vergaderen, schrijven rapporten en er gebeurt niets, helemaal niets, ze lossen niets op! Ze zijn voornamelijk met zichzelf bezig, met hun eigen belang, (lees inkomen), met het partij belang en coalitie belang, hetgeen ze hoog, zeer hoog laten prevaleren boven de belangen van de gewone Nederlandse burgers.
 
Citaat uit eigen werk: “Ik ben overigens niet links en niet rechts maar voor een betrouwbare transparante overheid met hardwerkende politici, ambtenaren ter eer en glorie van de gewone huis, tuin en keukenburgers. Verantwoording heeft de politiek nog nooit genomen. Vele voorbeelden zijn te noemen. Liegen mag zelfs Gerrit Zalm en het zuur is dubbel zout geworden”.
 
En dat brengt de heer M. Rutte al vele jaren voortreffelijk in de praktijk, hij heeft zeer goed geluisterd naar de heer G. Zalm. 
 
M.v.g. Paul Quekel, 78 jaar en zeer bezorgd over Nederland.